Yüksek Lisans Bilgi Paketi

Kazanılan Derece: Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derece Seviyesi: Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları: Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenimin Tanınması: Üniversitemizin Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programına yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 17" ye tabidirler. Üniversitemizin Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programına gelen yabancı uyruklu öğrenciler "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 18" e tabidirler. Üniversitemizin Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programına özel öğrenci statüsüyle gelen öğrenciler "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 16" da belirtilmiştir. Üniversitemizin Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programında ders saydırma işlemleri"ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 23" e göre gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli yüksek lisans programında , en az 90, en çok 120 AKTS olmak koşuluyla en az 8 adet ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir. Daha detaylı bilgi "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YEDİNCİ BÖLÜM MADDE 38"te mevcuttur.

Program Profili: Enerji Sistemleri Mühendisliği, temel eğitim ardından Nükleer Araştırma, Yenilebilir Enerji, Isı Tekniği, Konvansiyonel Enerji ve Enerji Planlaması-Yönetimi gibi alanlarda derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

   1- Matematik, fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

   2- Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını yorumlama becerisi

   3- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlama

   4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

   5- Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

   6- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

   7- İngilizce ve Türkçe etkin iletişim kurma becerisi
  
   8- Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkinliklerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

   9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci

   10- Çağın sorunları hakkında bilgi

   11- Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi


Örnekleriyle Mezunların Mesleki Profilleri: Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili ulusal ve uluslararası pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir. Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Ancak öğretim üyeleri, önceden enstitüye bildirmek koşulu ile yarıyıl süresince yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da yıl sonu sınavı yerine sayabilir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır. Yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavı puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle başarı puanı hesaplanır. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim elemanları tarafından yönetmelikteki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı harf notu verilir.Daha kapsamlı bilgi "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 28, 28 VE 29 " da mevcuttur.

Mezuniyet Koşulları: Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli yüksek lisans programında , en az 90, en çok 120 AKTS olmak koşuluyla en az 8 adet ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir. Daha detaylı bilgi "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YEDİNCİ BÖLÜM MADDE 38"te mevcuttur.

Bölüm Başkanı: PROF. DR. HÜSEYİN YAPICI