BÖLÜM HAKKINDA

Üniversite değil meslek seçin

İŞKUR'un yapmış olduğu en gözde meslekler anketine göre Enerji Sistemleri Mühendisliği en popüler meslek olarak belirlenmiştir. Enerji, üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır. Bir taraftan bu kaynakların verimli kullanımında iyileştirme, diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan hidrolik, güneş, rüzgâr, biyokütle gibi tükenmez kaynaklardan enerji üretimi önem kazanmıştır. Enerji üretimindeki yetersizlik, hidrojen gibi bu güne kadar kullanılmamış kaynakların da devreye girebilmesi için yeni araştırmaların önünü açmıştır. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan ülkemizde sanayileşme giderek artmakta, bunun beraberinde gelişmişliğin de bir ölçüsü olan kişi başına enerji tüketim miktarının da artması enerjinin önemini ortaya koymaktadır. Türkiye açısından bakıldığında enerji sektörüne yapılacak yatırımların çok elzem olduğu hemen görülmektedir. Ayrıca Türkiye’yi bir enerji koridoru haline getiren projeler gündemdedir. Yapım ya da tasarım aşamalarında olan projelerle Türkiye, kuzeyden güneye, doğudan batıya petrol ve doğal gaz borularıyla, elektrik iletim şebekesiyle donatılacaktır. Türkiye, mevcut jeostratejik konumunun etkin bir biçimde kullanılmasıyla, enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında enerji koridoru durumuna gelmiştir. Bu durum ülkemizin bir enerji merkezi olmasını sağlayacaktır. Bu olgu, tek başına, ülkemizde enerjiyi sürekli olarak gündemin en önemli maddelerinden biri yapmaya yeterlidir. Bu kaynakların çok daha verimli olarak kullanılabilmeleri, Enerji Sistemleri Mühendisliğine olan talebi açıkça göstermektedir. Dünya ve özellikle de ülkemiz için bugün ve gelecekte her zaman önemini koruyacak olan, enerji ve enerjinin etkin kullanımı ile ilgili olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümümüzün amaçlarından bazıları şunlardır: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak. Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını uygulamalı olarak kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamak. Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgâr, hidrojen ve hidrolik enerjisi) kullanılacağı alanları tespit etmek. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmak. Konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmak. Enerji sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olmak. Mevcut enerji kaynaklarını ve üretim yerlerinin çevreye olumsuz etkilerini araştırmak ve gidermek üzerine çalışmalar yapmak. Türkiye'nin enerji potansiyeli üzerine çalışmalar yapmak. Enerjinin kullanıldığı her yerde ihtiyaç duyulan nitelikte mühendis yetiştirmek. Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak. Yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda ileri teknoloji laboratuvarlar kurulmuş ve kurulmaya devam edilmektedir. Günümüzün en önemli konularından hidrojen teknolojisi, yenilenebilir enerji teknolojileri, rüzgâr türbini ve güneş kolektörleri ile insansız hava araçları üzerine araştırmalar yapmak üzere Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı, Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı, Elektrik ve Elektronik Devreler Laboratuvarı ve Rüzgâr Laboratuvarı kurulmuştur. Yakıt pili test sistemi, PEM ve SOFC test aparatı, yakıt pili test fırını, hidrojen jeneratörü gibi ileri teknoloji test cihazları bulunan Hidrojen Teknolojileri laboratuvarında şu an Sanayi Bakanlığı SAN-TEZ ve TÜBİTAK projesi yürütülmektedir. 50x50 m2 test odalı maksimum 45 m/s hıza sahip rüzgâr tüneli (bu büyüklükte Türkiye’de sayılı rüzgâr tüneli bulunmaktadır) duman üretici sistemi, sıcak-tel anemometresi ve kuvvet ölçüm sistemi gibi ileri teknoloji sistemleri bulunan Rüzgâr Laboratuvarında ise insansız hava araçları ve rüzgâr türbinleri üzerindeki akışı iyileştirmek için akışa ses dalgaları gönderme konusunda Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yöntem ile TÜBİTAK projesi yürütülmektedir. Bölüm eğitim öğretiminin yürütülebilmesi için akademik ve fiziki alt yapı oldukça güçlüdür. Bölümümüzde ulusal ve uluslar arası birçok yayına sahip, bilgi birikimli, yurtdışı deneyimli, proje deneyimleri olan, alanlarında çeşitli ödüllere sahip öğretim üyeleri mevcuttur. Mevcut laboratuvarlara ilave olarak, ileride ayrıca alt yapının gelişmesi ve öğrencilerin uygulamalı olarak daha iyi yetiştirilmesine katkı sağlayacak uygulamalı eğitim ve araştırma merkezlerinin kurulması planlanmaktadır. Bölümümüzle ilgili detaylı bilgi paketi için Erciyes Üniversitesi Ders Bilgi Paketi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.