Doktora Bilgi Paketi

Kazanılan Derece: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Doktora derecesi (PhD.) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi: Bu program doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, ERÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler ERÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenmiştir. 

Önceki Öğrenimin Tanınması: Erciyes Üniversitesi’ nde öğrenim gören öğrenciler, daha önce öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu bazı derslerden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az 60 en fazla 90 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Kredili derslerini başarıyla bitiren, öğrenci doktora yeterlik sınavına alınır.Bu şekilde tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yönetmeliğin gereklerini yerine getiren öğrencilere ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ alanında doktora diploması verilir. Daha detaylı bilgi "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ SEKİZİNCİ BÖLÜM MADDE 44"te mevcuttur.

Program Profili: Enerji Sistemleri Mühendisliği, temel eğitim ardından Nükleer Araştırma, Yenilebilir Enerji, Isı Tekniği, Konvansiyonel Enerji ve Enerji Planlaması-Yönetimi gibi alanlarda derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

   1- Matematik, fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

   2- Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını yorumlama becerisi

   3- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlama

   4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

   5- Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
  
   6- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

   7- İngilizce ve Türkçe etkin iletişim kurma becerisi

   8- Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkinliklerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

   9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci

   10- Çağın sorunları hakkında bilgi

   11- Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi


Örnekleriyle Mezunların Mesleki Profilleri: Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora programı mezunları üniversitelerde veya benzeri diğer araştırma ünitelerinde (Tübitak, AR-GE birimleri vb.) araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca akademik olarak kariyerlerine devam edebilirler. 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler, yurt dışında eğitim görebilirler.

Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Ancak öğretim üyeleri, önceden enstitüye bildirmek koşulu ile yarıyıl süresince yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da yıl sonu sınavı yerine sayabilir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır. Yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavı puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle başarı puanı hesaplanır. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim elemanları tarafından yönetmelikteki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı harf notu verilir. Daha kapsamlı bilgi "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 28, 28 VE 29 " da mevcuttur.

Mezuniyet Koşulları: Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora programında , Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az 60 en fazla 90 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Ayrıca doktora yeterlik sınavı, diğer öğrenim etkinlikleri ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ alanında doktora diploması verilir. Daha detaylı bilgi "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ SEKİZ'NCİ BÖLÜM MADDE 45,46,47,48,49,50,51"de mevcuttur.

Bölüm Başkanı: PROF. DR. HÜSEYİN YAPICI