Lisans Eğitimi Ders İçerikleri


Ders Bilgi Paketi sayfası için tıklayınız.


Dersin Dönemi:

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 101

Genel Matematik-I

3

0

3

6

Ders İçeriği:

Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda Limit, Limitlerde Belirsizlik Durumları, Fonksiyonlarda Süreklilik, Türev, Türev uygulamaları, Mühendislik uygulamalarında türev, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Trigonometrik ve Hiperbolik fonksiyonlar. L’ Hospital Kuralı, Eğrilerin Parametrik incelenmesi.

Dersin Dönemi:

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 105

Mühendislik Fiziği I

3

0

3

5

Ders İçeriği:

Mühendislik fiziğine giriş, Vektörler, Kinematiğe giriş; Maddesel nokta kinematiği. Doğrusal hareket, düzlemde eğrisel hareket. Kartezyen koordinatlarda eğrisel hareket, Normal-teğetsel koordinatlar. Kutupsal koordinatlarda eğrisel hareket. Uzayda eğrisel hareket. Bağıl hareket. (Eksenlerin ötelenmesi ) Bağıl hareket.(Eksenlerin dönmesi) Sınırlandırılmış hareket. Rijit cisimlerin kinematiği Dönme hareketi, mutlak hareket. İzafi hız kavramı. Ani dönme merkezi. İzafi ivme kavramı. Rijit cisimlerin uzay kinematiği. Mutlak hareket, bağıl hareket.

Dersin Dönemi:

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 107

Genel Kimya

2

1

3

5

Ders İçeriği:

Mühendislik kimyasına giriş, Atomik ve moleküler yapı, Periyodik Sistem, Atom kütleleri ve mol kavramı, Kimyasal Bağlar, Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi, Maddenin Sıvı Hali ve Sıvıların Genel Özellikleri, Maddenin Katı Hali ve Özellikleri, Maddenin Gaz Hali ve Gazların Genel Özellikleri, Alaşımlar ve Çözeltiler, Elektrokimya, Çekirdek Kimyası. Kimyasal Kinetik, Kimyasal Termodinamik, Bir Gaz Karışımının Mol ve Kütle Oranları, Mükemmel ve Gerçek Gazlar, Gaz Karışımlarının Özellikleri, Kimyasal Tepkimeler, Yakıtlar ve Yanma, Kurumsal ve Gerçek Yanma, Oluşum Entalpisi ve Yanma Entalpisi, Tepkimeli Sistemlerin Birinci ve İkinci Yasa Analizi , Kimyasal Denge ve Faz Dengesi, Eş zamanlı Tepkimelerde Kimyasal Denge

Dersin Dönemi:

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 109

Enerji Mühendisliğine Giriş

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Mühendisliğin tarihi, mühendislik nedir? Öğrenme ve yaratıcı düşünce, enerji mühendisliği tarihi gelişimi, enerji mühendisliği konu ve bölümleri, mühendislik tasarımları, boyut ve birimler, çeşitli kavramlar, enerji mühendisliğinde laboratuarlar, mekanizmalar, gerilme ve mukavemet, makine yapımında kullanılan malzemeler ve test yöntemleri, üniversitede uygulamalı eğitimin önemi, imalat yöntemleri, makine elemanları, dişli çarklar, takım tezgahları. Enerji kaynakları, buhar enerjisi ve makineleri, içten yanmalı motorlar, güç santralleri, enerji istatistikleri, yenilenebilir enerji, nükleer enerji, enerji üretiminde yeni arayışlar, konvansiyonel enerji kaynakları, bilim ve teknolojide gelişmeler.

Dersin Dönemi:

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 111

Bilgisayar Destekli Teknik Resim-I

3

0

3

4

Ders İçeriği:

Teknik Resim Araç ve Gereçleri, teknik resimde standartlar, kâğıtlar, katlama şekilleri. Çizgiler, yazılar, çizim Tekniği, ölçülendirme ve kuralları, geometrik çizimler, teğetler, yaylar, Görünüş çıkarma, perspektif resimler, kesitler. Bilgisayar destekli çizime giriş. Autocad programı, Autocad’de 2 ve 3 boyutlu çizim.

Dersin Dönemi:

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 113

Temel Bilgi Teknolojileri

2

0

2

2

Ders İçeriği:

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, Ofis uygulamaları, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, internet ve kullanımları.

Dersin Dönemi:

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESYD 101

İngilizce-I

2

0

2

2

Ders İçeriği:

Sayılabilen ve sayılamayan isimler zaman zarfları, belgisiz zamirler, emir cümleleri, zaman gösteren edatlar, ünlem ifadeleri, sıklık zarfları, çekimsiz yardımcı fiillerden ile renkler, günler, aylar ve bunlarla ilgili metin çalışmaları. Şimdiki zaman ve olmak fiili ile di'li geçmiş zaman. (Have got) yapısının örneklerle kullanımı.

Dersin Dönemi:

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

0

Ders İçeriği:

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe'de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe'nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

Dersin Dönemi:

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESAİ 101

Atatürk İlke ve İnkılapları-I

2

0

2

0

Ders İçeriği:

19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun genel durumu. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı. I. Dünya Savaşı’na genel bakış, savaşta Osmanlı Devleti. Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. Ankara’da Büyük Millet Meslisi’nin açılması. Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması,iç isyanlar.

Dersin Dönemi:

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 102

Genel Matematik-II

3

0

3

6

Ders İçeriği:

Belirsiz İntegral. İntegral alma kuralları. Belirli integral ve Uygulamaları, , İntegralle Alan ve Hacim Hesabı, Kutupsal koordinatlar, Eğrilerin kutupsal incelenmesi, Diziler, seriler, kuvvet serileri. Binom, Taylor Serileri. Fonksiyonların Taylor ve Maclaurin serisine açılımları.

Dersin Dönemi:

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 104

Lineer Cebir ve Mühendislik Uygulamaları

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Temel kavramlar; matrisler, determinantlar, Matrislerin toplanması ve çarpılması. bir matrisin transposesi; Bir matrisin tersi. Lineer denklem sistemleri; Gauss yok etme yöntemi, Gauss Jardon metodu, LU ayrıştırma yöntemi. Cramer kuralı. Katsayılar matrisi ve genişletilmiş matris. Lineer bağımsızlık ve bir matrisin rankı. Homojen ve homojen olmayan sistemler. Mühendislik uygulamaları; Devre analizinde lineer cebir kullanımı, titreşim problemlerinde lineer cebir kullanımı. Vektörler. Koordinat dönüşümleri ve mühendislik uygulamaları. Özdeğerler ve özvektörler, mühendislik sistemlerinde özdeğer ve özvektörlerin uygulamaları.

Dersin Dönemi:

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 106

Dinamik (Mühendislik Fiziği-II)

3

0

3

5

Ders İçeriği:

Maddesel noktaların kinetiği: Hareket denklemleri (doğrusal; silindirik ve kutupsal koordinatlar); İş ve Enerji; İmpuls ve Momentum. Maddesel nokta sistemlerinin kinetiği: Hareket denklemleri; İş ve Enerji; İmpuls ve Momentum; Sabit ve Değişken kütle akışı. Katı cisimler kinetiği: Hareket denklemler (Atalet momenti); iş ve enerji; İmpuls ve Momentum. Katı cisimlerin 3 boyutlu kinetiği: Genel hareketler; İmpuls ve Momentum. Titreşim: Serbest and zorlanmış titreşimler. Katı cisim titreşimi.

Dersin Dönemi:

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 110

Elektrik Devreler

3

0

3

3

Ders İçeriği:

Yük madde ve elektrik alanı. Gauss yasası, elektriksel potansiyel. Sığa ve kondansatör, akım ve direnç. Elektromotor kuvvet, devreler ve magnetik alan. Amper yasası ve Faraday İndüksiyon yasası. İndüktans ve maddenin magnetik özellikleri. Elektromagnetik dalgalar. Akım, gerilim, güç kavramlarının ve devre elemanlarının (bağımlı, bağımsız kaynaklar) tanıtılması. Dirençli devrelerin analizinde kullanılan Kirchoff kanunları; Düğüm ve çevre analizi teknikleri; Temel op-amp analizi. Lineerlik, süperpozisyon, kaynak dönüşümü, Thevenin ve Norton teoremi, Maksimum güç transferi, Duyarlılık analizi. Kapasitörler ve indüktörlerin devredeki akım gerilim özellikleri

Dersin Dönemi:

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 112

Bilgisayar Destekli Teknik Resim-II

3

0

3

4

Ders İçeriği:

Temel teknik resim adımları ve izdüşüm teknikleri. Kesit görünüş alma kuralları. Solid Works uygulamaları. Üç boyutlu modellemede temel kavramlar. üç boyutlu parça tasarımı ve katı modelleme. Üç boyutlu modelden iki boyutlu teknik resim oluşturulması ve detaylandırma. Montaj modellemesi ve parçaların montajı. Yüzey modelleme. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve uygulamaları.

Dersin Dönemi:

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 114

Bilgisayar Programlama-I

2

0

2

2

Ders İçeriği:

Problem çözme. Giriş-İşlem-Çıkış süreci. Algoritma analizi ve tasarımı. Algoritmalarda kesinlik, sonluluk, etkinlik. Algoritma Dili. Sabitler, değişkenler ve ifadeler. Aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işlemciler. Giriş-Çıkış deyimleri. Koşul ve tekrar deyimleri. Vektör ve matris gösterimleri. Karakter bilgi işlemleri. Altyordam ve Fonksiyon altprogramları. Yapısal programlama (C, Fortran) dillerinde uygulamalar.

Dersin Dönemi:

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESYD 102

İngilizce-II

2

0

2

2

Ders İçeriği:

Özne zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar,. Geniş zaman, olma ilgili ile bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru yapıları. Bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif, isim fiiller ve nesne zamirler. Çekimsiz yardımcı fiillerden "can" ve örneklerle kullanımı.

Dersin Dönemi:

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESTD 102

Türk Dili-II

2

0

2

0

Ders İçeriği:

Türkçe'nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe'de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması. Zarfların ve edatların Türkçe'de kullanış şekilleri.

Dersin Dönemi:

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESAI 102

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II

2

0

2

0

Ders İçeriği:

Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı; Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri

Dersin Dönemi:

3. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 201

Mühendislikte Diferansiyel Denklemler

3

0

3

5

Ders İçeriği:

Mühendislik problemi ve teorik analizi. Fiziksel sabitler ve değişkenler. Diferansiyel çözüm; diferansiyel eleman ve denklem, başlangıç ve sınır şartları. Diferansiyel denklemlerin teorik çözümü ve çözüm denklemlerinin değerlendirilmesi; adi diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları, adi diferansiyel denklem sistemleri ve mühendislik uygulamaları, kısmi diferansiyel denklemlere giriş, Diferansiyel denklemlerin çözümünde Laplace dönüşümü.

Dersin Dönemi:

3. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 203

Mühendislik Mekaniği-I

4

0

4

6

Ders İçeriği:

Maddesel noktaların statiği. Maddesel noktanın dengesi. Uzay kuvvetler sistemi. Rijit cisimler. Eşdeğer kuvvet sistemleri. Rijit cisimlerin dengesi. Yayılı kuvvetler. Ağırlık merkezleri. Taşıyıcı sistemler. Kiriş ve kablolar. Alanların ve kütlelerin atalet momentleri. Sürtünme. Virtüel iş. Dış Kuvvetler, Statik dengenin gözden geçirilmesi, normal gerilme, kayma gerilmesi, yatak gerilmesi. Emniyet katsayısı, emniyet gerilmesi, genel gerilme tarifi. Şekil değiştirme, eksenel şekil değiştirme, şekil değiştirme bileşenleri Rijit cismin mekanik özelliklerine giriş. Çekme testi, elastisite modülü, poisson oranı kavramları. Bir boyutlu problemler.

Dersin Dönemi:

3. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 205

Termodinamik-I

3

0

3

5

Ders İçeriği:

Termodinamiğe giriş ve temel kavramlar. Sistem ve çevresi, sistem özellikleri, sistem dengesi, sistemin hal değiştirmesi, termodinamik denge, ideal gazların hal denklemi, enerji. Termodinamiğin sıfırıncı kanunu. Sistemle çevresi arasında enerji alış verişi, hal değişimi ve termodinamik süreç, tersinir ve tersinmez süreçler, basit sistem entalpisi, sabit hacimdeki ve sabit basınçtaki özgül ısılar, saf maddeler, basınç, özgül hacim ve sıcaklık arasındaki bağıntılar. Termodinamiğin birinci yasası: kapalı sistem, açık sistem. Entalpi.Termodinamiğin ikinci yasası; Entropi, entropinin sayısal değeri, Carnot çevrimi, açık sistem ve termodinamiğin ikinci yasası, verim, termodinamik analiz. Termodinamiğin üçüncü yasası.

Dersin Dönemi:

3. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 207

Elektronik Devreler

3

0

3

3

Ders İçeriği:

Atom yapısı, Enerji bantları ve fiziksel anlamları, PN eklem yapıları, Yarı-iletken diyot ve diyot özeğrileri, BJT nin yapısı, çalışması, öz eğrileri, fiziksel parametreleri ve Ebers Moll modeli. BJT nin kutuplanması, amplifikatör olarak kullanılması, DC ve AC Analizi, çok katlı olarak kullanılması. Çıkış katları ve güç amplifikatörleri, Gerilim regülatörleri.BJT’nin küçük işaret parametreleri; re, r ve hybrid eşdeğer devreleri. Ortak emitörlü (OE), OB ve OK’lü kuvvetlendiriciler; kaskat, kaskod ve darlington devreleri. BJT’nin yüksek frekanstaki (YF) davranışı. JFET ve MOSFET’in yapısı çalışması, özeğrileri. Ortak kaynaklı ve OA’lı FET’in AF ve YF’ta incelenmesi. Bir kuvvetlendiricinin frekans cevabı. Geribesleme kavramı ve geribeslemeli kuvvetlendiricilerin incelenmesi. Geribeslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık, sinüsoidal osilatörler ve çeşitleri.

Dersin Dönemi:

3. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 209

Mühendislikte İstatistik Metodlar

2

0

2

5

Ders İçeriği:

İstatistiğe giriş, veri ve olay kavramları, istatistik olayların kontrolü, frekans dağılımları, merkezsel dağılım ve eğilimin ölçüleri; mod medyan, aritmetik, geometrik, harmonik ortalamalar, olasılık ve dağılımları ve tanımı ve kuralları permütasyon ve kombinasyon, olasılık dağılım fonksiyonları, süreksiz dağılım tipleri, normal dağılım, örnekleme ve dağılımları, regrasyon analizi, en küçük kareler metoduyla eğri uydurma, korelasyon.

Dersin Dönemi:

3. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 211

Malzeme Bilgisi

3

0

3

3

Ders İçeriği:

Malzemelerin fiziksel özelliklerini kimyasal bileşimleri ile atomsal bağ yapıları, kristal düzlem ve doğrultuları, Bravais ve Miller indisleri, yapısal kusurlar ile bunların kristal yapılı malzemelerin özelliklerine etkileri, malzemelerin mekanik özelliklerinin anlaşılması ve bunların ölçülmesi, yayınmanın kristal yapılı malzemelerin kimyasal bileşimine ve mekanik özelliklerine etkisini tanımlama ve bir boyutlu problemler, iki bileşenli faz diyagramları, alaşım sistemlerinde katılaşma ve yayınma prensipleri, metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerde yapı-özellik ilişkisi, korozyon türleri, korunma yöntemleri

Dersin Dönemi:

3. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 213

Bilgisayar Programlama-II

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Yapısal programlama kavramı. C/C++ ve Fortran Programlama Dileri, Temelleri, Veri tipleri, Deyimleri, Karakter işleme fonksiyonları. İndisli değişkenlerle işlemler. Fonksiyon altprogramları. Özyineleme. Sıralama ve Arama algoritmaları. Temel dosya uygulamaları. Dinamik değişkenler ve basit veri yapıları, işaretçi, Yığıt, Kuyruk, Bağlaçlı liste.

Dersin Dönemi:

4. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 202

Mühendislik Matematiği

4

0

4

5

Ders İçeriği:

Kısmi türevler; Yüksek mertebeden türevler; Kısmi türevlerin varlığı ve süreklilik; Tam diferansiyellik; Doğrultuya göre türev; Vektör fonksiyonları ve işlemleri; Gradyant, diverjans, rotasyonel ve laplace operatörleri; Bileşik fonksiyonların ve kapalı fonksiyonların kısmi türevleri; Diferansiyel hesapta değişken değiştirme; Ortalama değer teoremi; Maksimum ve minimum hesabı ve kısmi türevlerin analitik geometri uygulamaları; Eğrisel integraller; Çok katlı integral hesabı; Yüzey integralleri; kütle, düzleme ve eksene göre atalet momentleri hesabı: Gauss, Diverjans, Green ve Stokes teoremleri ve uygulamaları.

Dersin Dönemi:

4. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 204

Mühendislik Mekaniği II

4

0

4

6

Ders İçeriği:

Statik olarak belirli problemler, statik olarak belirsiz problemler. Çok eksenli yükleme, Genel Hooke kanunu. Düzlem gerilme durumu. Gerilme notasyonu,asal gerilmeler ve asal eksenler. Düzlem şekil değiştirme durumu Düzlem şekil değiştirmenin özellikleri. Akma ve kırılma kriterleri. Kırılma teorilerinin karşılaştırılması. Kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyağram çizimleri. Kayma kuvveti ve eğilme momenti, Kirişlerin eğilmesi, kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri, kompozit kirişler, kirişlerin elastik-plastik davranışları, Kayma gerilmeleri, kayma merkezi, Dairesel kesitli millerde burkulma, kayma gerilmeleri, burulma açısı, dairesel kesitli olmayan millerin burulması, Kirişlerde sehim, Enerji yöntemleri, Kolonların burkulması.

Dersin Dönemi:

4. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 206

Termodinamik-II

3

0

3

5

Ders İçeriği:

Mükemmel gaz çevrimleri, Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Buharlı güç sistemleri. Soğutma çevrimleri.  Çevrimlerin karşılaştırlması, Çok fazlı termodinamik sistemler , faz değişimleri, buhar çevirimleri, İklimlendirme Sistemleri, Kimyasal Reaksiyonlar; Yakıtlar ve Yanma; Teorik ve Gerçek Yanma İşlemleri, Kimyasal Denge ve Faz dengesi, Nozullarda akış, ses hızı, mach sayısı ve uygulamaları, gaz-buhar karışımı. 

Dersin Dönemi:

4. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 208

Mühendislikte Sayısal Metotlar

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Nümerik Analize Giriş. Matris ve Determinantlar. Lineer Cebirsel Denklem Takımlarının Nümerik Çözümleri. Öz Değer ve Öz Vektörler . Lineer Olmayan Denklemlerinin Çözümleri. İnterpolasyon ve Yaklaşık Çözümler, Lagrange Metodu. Newton Metodu Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümleri. Sonlu Farklar. Nümerik Türev. Nümerik İntegrasyon. Dif. Denklemlerinin Nümerik Çözümleri. Runge-Kutta Metodu, Euler Metodu, Picards Metodu, Taylor Serisi Yardımıyla İntegrasyon. Diferansiyel Denklem Sistemleri. Eğri Uydurma En Küçük Kareler Metodu. Sınır Değer Problemleri. Kısmi Diferansiyel Denklemler.

Dersin Dönemi:

4. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 210

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2

0

2

4

Ders İçeriği:

Yenilenebilir Enerji Çeşitleri (Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Dalga, biokütle, Hidrojen, Hidrolik  vb.), Ekonomiklik Durumu, Ülkeler Bazında Kullanımı, Enerji Çeşitlerinin Kıyaslanması.

Dersin Dönemi:

4. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 212

Elektromekanik Enerji Dönüşümü

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Manyetik devreler ve sistemler. Transformatörlerin temel prensipleri, ve transformatörlerin eşdeğer devreleri. 3 fazlı transformatörler. Güç faktörü ve voltaj regülasyonu. Elektromekanik enerji dönüşümü, co-enerji, alan enerjisi ve döner makinalar. DC makinaların temel prensipleri. DC jeneratörler, motorlar ve eşdeğer devreleriAsenkron makine yapısı. Tek fazlı ve 3 fazlı asenkron makineler. AC makinaların temel prensipleri ve döner manyetik alan. AC  makinaların  eşdeğer devreleri. İndüksiyon motorları, Senkron motorlar, Fırçasız DC motorlar, AC servomotorlar.

Dersin Dönemi:

4. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 214

İmalat Yöntemleri

3

0

3

4

Ders İçeriği:

Döküm bilgisi: Döküm teknikleri, Kuma döküm, Kalıp kumları, Model ve maça hazırlanması, Kalıplama tekniği, Metal kalıba döküm, Döküm hataları, Ergitme vasıtaları.  Birleştirme usulleri: Kaynak yöntemleri, Oksi asetilen kaynağı, Ark kaynakları, Tozaltı kaynağı, Gazaltı kaynağı, kaynak hataları.  Takım tezgahları, Talaş kaldırma usulleri.  Plastik şekil verme: Şekil değiştirme esasları, Serbest dövme ve basma, Kalıpta dövme ve basma, Ekstrüzyon, Haddeleme.  Tel çekme.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 301

Isı ve Kütle Transferi-I

3

0

3

4

Ders İçeriği:

Isı İletimi, Isıl Direnç Devreleri, Sürekli Rejimde Bir Boyutlu Isı İletimi, Genişletilmiş Yüzeyler, Geçici Rejimde Toplam Kütle Çözümlemesi, Geçici Rejimde Isı İletimi, Isı Taşınımı, Kanal İçerisindeki Cebri Akışlar, Kanal Dışındaki Cebri Akışlar, Doğal Tasınım Olayları, Isı Değiştiricileri.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 303

Akışkanlar Mekaniği-I

3

0

3

4

Ders İçeriği:

Akışkan ve fiziksel özellikleri, Akışkanların sınıflandırılması, Basınç ve Akışkan statiği, Akışkan kinematiği, Akışkanların diferansiyel denklem ifadeleri: Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri, Akış Sistemlerinin Momentum Analizi.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 305

İşaretler ve Sistemler

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Sürekli ve ayrık zamanlı işaretler ve konvolüsyon. Fourier dizileri. Fourier ve Laplace dönüşümleri. Ayrık Fourier ve Z dönüşümleri. Doğrusal ve durağan sistemler. Dürtü tepkimesi, sistem gösterimi. Durum-uzay gösterimi ve sistem fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi. Doğrusal durağan sistemlerin frekans tepkisi.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 307

Lojik Devreler

2

0

2

3

Ders İçeriği:

İkili sayı sistemi. Boolean cebri ve lojik kapılar. Boolean fonksiyonlarının basitleştirilmesi. Harita  metotları. Kombinasyonel lojik devrelerde LSI ve MSI elemanları: Toplayıcılar,  çoklayıcılar,kod çözücü ve dönüştürücü devreler. Ardışık lojik devreler, ardışıl devre analizi ve sentezi. Durum diyagramları, durum indirgemesi ve durum kodlaması. Ardışık LSI ve MSI elemanları: Flip-floplar, yazmaçlar, sayıcılar ve bellek birimleri.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 302

Isı ve Kütle Transferi-II

3

0

3

4

Ders İçeriği:

Kaynama ve yoğuşma yoluyla ısıtransferi, Kütle Transferi, Kütle ve ısı transferi arasındaki benzerlikler, Difüzyon yolu ile kütle transferi, Kütle transferi içeren sistemlerin analizi, Zamana bağlı kütle transferi problemleri. Gaz ve katı madde radyasyonu. Konveksiyon ve radyasyonla ısı transferi.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 304

Akışkanlar Mekaniği-II

3

0

3

4

Ders İçeriği:

Boyut Analizi ve Modelleme, Borularda Akış, Diferansiyel Akış Analizi, Euler ve Navier-Stokes Denklemlerinin Yaklaşık Çözümleri: Sürünme Akışı, Viskoz Olmayan Akış, Dönümsüz Akış, Sınır Tabaka Yaklaşımı. Dış Akışlar: Direnç ve Kaldırma, Sıkıştırılabilir Akış, Açık Kanal Akışı.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 306

Motorlar

2

0

2

3

Ders İçeriği:

İçten yanmalı motorlara giriş. Performans, volumetrik, termal ve mekanik verimler, ortalama effektif basınçlar, özgül yakıt tüketimi gibi temel tanımlamalar. Benzinli motorlarda yanma, çevrimsel farklılıklar, vuruntu ve Oktan sayısı. Benzinli motorlarda yanmanın hesaplanması için temel bilgisayar modeli. Dizel motorlar, Setan sayısı ve dizel yanma odası tipleri. İdeal motor çevrimleri ve verimleri. Stokiyometri, disosiyasyon ve yanmış ürünlerden silindir duvarına olan ısı transferinin hesaplanması. Emisyonlar ve emisyon kontrol metodları.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 308

Güç Elektroniği

3

0

3

3

Ders İçeriği:

Güç elektroniğinin temel uygulama alanlarının incelenmesi. Güç yarıiletkenlerinin (Güç Diyodu, Güç BJT'ü, Güç MOSFET'i, SCR, Triyak, Diyak, MCT, IGBT, GTO, SiTh vb.) karakteristikleri, temel devreleri ve koruma devrelerinin incelenmesi. Tek ve çok fazlı doğrultucuların (Kontrolsüz, yarı- kontrollü ve tam kontrollü) incelenmesi. AC-AC, DC-AC ve DC-DC dönüştürücülere ilişkin temel devrelerin incelenmesi. Tetikleme devrelerinin incelenmesi. SCR, triyak, diyak, güç BJT'si, ve güç MOSFET elemanlarının temel uygulama devrelerinin incelenmesi. Tek ve çok fazlı doğrultucuların incelenmesi. AC-AC dönüştürücülerin (doğrudan ve ara devreli) incelenmesi. DC-AC ve DC-DC dönüştürücülerin incelenmesi.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 310

Otomatik Kontrol Sistemleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Otomatik kontrolün tanımı ve temel kavramlar. Fiziksel sistemler ve blok diyagramı. Laplace Transformasyonları ve standart giriş sinyalleri. Transfer fonksiyonları; tanım, mekanik, hidrolik ve elektrik sistemleri transfer fonksiyonları, mekanik-elektrik sistem analojisi. Blok diyagram ve blok indirgeme kuralları, sinyal akış diyagramı. Geçiş fonksiyonları, frekans karakteristiği. Endüstiriyel kontrol organları ve ayarları. Kontrol sistemlerinin kararlılığı, köklerin yer eğrisi. Ardışık kompanse ağları, frekans bazında tasarım, köklerin yerini kullanarak tasarım, ön- filtreli sistemler, durum değişkeni geri-beslemeli sistem tasarımı, kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik, durum geri beslemesiyle kutup yerleşirimi, Ackermann formülü, durum değişken geri-beslemesinin sınırları, durum gözleyiciler, dayanıklı kontrol sistem tasarımı.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 401

Enerji Ekonomisi ve Politikaları

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Ekonominin temel kavramları; Makroekonominin ve mikroekonominin temelleri; Enerji projelerinin ekonomik analizi; Enerji projelerinin finansmanı; Enerji yatırımlarının finansal analizi; Enerji yatırım planlaması, tarifelendirme ve fiyatlandırma; Enerji maliyet analizi; Enerji ticareti; Enerji türev piyasaları; Global enerji potansiyeli, arz ve talebi; Enerji dengesi; Global enerji piyasaları; Gelecek 30 yıl için bölgesel görünümler: hakim olan eğilimler ve tahminler; Enerji göstergeleri; Enerji politikasının analizi ve modellenmesi; Enerji ve ekonomik büyüme; Enerji piyasalarında düzenlemeler, liberalizasyon ve rekabet; Enerji ve sürdürülebilir büyüme. Enerji politikaları.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 403

Enerji Sistemleri Tasarım ve Uygulama-I

0

3

2

3

Ders İçeriği:

Bütün son sınıf öğrencilerinin, danışmanlarının gözetiminde, Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren bir konuda tasarım ağırlıklı olarak proje hazırlaması, alternatiflerin de değerlendirilerek tüm sonuçların irdelenmesi ve gerekli olabilecek çizimlerin ayrıntıları ile birlikte bir rapor olarak sunulması ve savunulması.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 405

Enerji Sistemleri Laboratuarı-I

0

2

1

3

Ders İçeriği:

Bu laboratuar, ısı transferi, termodinamik, malzeme, makine ve uygulamalı akışkanlar mekaniği, güç sistemleri ve enerji ile ilgili deneyleri içerir. Enerji Mühendisliği ile ilgili bu deneylerde çeşitli faktörlerin incelenmesi ve gözlenmesi hedeflenmiştir.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 407

Enerji Hukuku

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Enerji sistemleri ile enerji üretimi ve kullanımının çevreye olan etkileri. Çevre hukukunun temel ilkeleri; Sürdürülebilir kalkınma; Uluslar arası belgelerde enerji ve çevre koruma; Ulusal çevre eylem planında enerji ve çevre politikası ile Avrupa Birliği enerji programlarının karşılaştırılması; Çevresel araçlar; Enerji yatırımlarında çevre etki değerlendirme prosedürü ile kirliliğin bütüncül önlenmesi ve azaltılmasına ilişkin 24 Eylül 1996 tarihli Avrupa Topluluğu yönergesi (IPPC); Çevreye verilen zararlardan kaynaklanan sorumluluk.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 402

Enerji Sistemleri Laboratuarı-II

0

2

1

3

Ders İçeriği:

Bu laboratuar, elektrik, elektronik, kontrol sistemleri, güç sistemleri ve enerji ile ilgili deneyleri içerir. Enerji Mühendisliği ile ilgili bu deneylerde çeşitli faktörlerin incelenmesi ve gözlenmesi hedeflenmiştir.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 404

Enerji Sistemleri Tasarım ve Uygulama-II

0

3

2

3

Ders İçeriği:

Bütün son sınıf öğrencilerinin, danışmanlarının gözetiminde, Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren bir konuda tasarım ağırlıklı olarak proje hazırlaması, alternatiflerin de değerlendirilerek tüm sonuçların irdelenmesi ve gerekli olabilecek çizimlerin ayrıntıları ile birlikte bir rapor olarak sunulması ve savunulması.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 406

Bitirme Ödevi

0

2

2

3

Ders İçeriği:

Enerji Sistemleri Mühendisliği ile ilgi alanlarına giren seçilmiş konularda teorik veya uygulamaya yönelik yapılabilecek geniş kapsamlı, bilimsel araştırma ve incelemeler, çalışmanın bölüm bitirme ödevi ilkelerine uygun olarak hazırlanan bir teknik rapor halinde sunulması ve savunulması.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESM 408

Enerji Verimliliği ve Yönetimi

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Türkiye’nin Genel Enerji Durumu. Enerji verimliliği ve yönetimi kavramları. Enerji yönetim sisteminin altın unsurları; Enerji yönetim sisteminin oluşturulması; Buhar sistemlerinde ve buhar kazanlarında enerji verimliliği. Kojenerasyon ve trijenerasyon; elektrik sistemlerinde enerji verimliliği; Isı yalıtımı ve ekonomik analiz yöntemleri. Aydınlatmada Enerji Tasarrufu. Ekonomik Analiz Yöntemleri. Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 001

Yakıt Pilleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Tanımlar Tarihsel Gelişme. Emisyonlar; Yakıt Pili Sistemlerine Genel Bakış; Alkali Yakıt Pili. Ergimiş Karbonat Yakıt Pili, Katı Oksit Yakıt Pili ve Katı Polimer Yakıt Pillerinin İşletme Koşul ve Prensipleri, Tipik Hücre Malzemeleri, Hücre Konfigürasyonları, Uygulamaları ve Ekonomileri; Yakıt Pili Elektrokimyasının Prensipleri, Yakıt Pillerinde ısıları. Adyabatik alev sıcaklığı. Kimyasal denge kriterleri, Denge sabitleri. Kimyasal kinetik: reaksiyon hızları, Arrhenius bağıntısı. Aktivasyon enerjisi. Tek adımlı, ardışık ve zincir reaksiyonlar.   Damlacık ve sprey yanması. Yakma sistemleri, Yakıt atomizasyonu, grup yanma sayıları. Akışkan yatakta yanma. Kömür yanması. Tutuşma, yanma sonucu çevreyi kirletici madde yayınımı.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 003

Sayısal Akışkanlar Dinamiğine Giriş

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Sayısal Akışkanlar Dinamiği (SAD) Prensiplerine Giriş ve Önemi, Akışkanlar Dinamiği ve Isı Transferi Denklemleri, Sonlu Farklar ve Sonlu Hacimler Yöntemleri, Sayısal Yaklaşımlar ve Ağ Üretimi, Ticari SAD Kodları ve Mühendislik Problemlerine Uygulanışı

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 005

Isı Değiştiricileri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Isı değiştiricilerinin sınıflandırılması ve tasarım yöntemleri Isı değiştiricilerinin akış şekilleri, Toplam ısı geçiş katsayısının bulunması; Isı geçiş bağıntıları; Kirlilik faktörü; Basınç düşüşü; Gövde-boru tipi ısı değiştiricilerinin hesabı; Kompakt ısı değiştiricileri.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 007

Kompozit Malzemeler

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Kompozit malzemelere giriş, kompozit malzemelerin tanıtılması, Matris ve takviye malzemeleri Hızlandırıcılar, yapıştırıcılar, dolgu malzemeleri, Matris ve takviye yapısına göre sınıflandırılmaları ve özellikleri, Kompozit malzemelerin üretimi genel karakterleri ve uygulamaları, Kompozit malzemelerin mekaniği ve mekanik davranışları.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 025

Enerji Depolama Sistemleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Isıl depolama. Isı pompalama. Güneş kollektorleri. Isıl enerji depolama teknikleri (duyulur ve gizli ısı depolama). Isıl enerji depolama potansiyeli. Isıl enerji depolama sistemleri (verim, termal özellikler, ısı kayıpları, sıcaklık alanı) Bataryalar, bataryanın elemanları, bataryaların sınıflandırılması, batarya çeşitleri, bataryaların karşılaştırılması, bataryanın şarj testi, bataryalarda aranılan özellikler, bataryaların endüstride kullanım yerleri. Yakıt Pili Sistemlerine Genel Bakış. Süperkapasitörler, süperiletken manyetik enerji depolama; süperiletkenliğin tanımı, süperiletkenliğin uygulama alanları, süperiletken manyetik enerji depolama sistemleri.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 027

Su Enerjisi ve Sistemleri   

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Su enerjisi potansiyelleri ve belirlenme yöntemleri. Ssu enerjisinden yararlanma yöntemleri. Su akımlarının enerji kaynağı olarak kullanılması. Su türbinleri. Hidroelektrik santraller (HES). HES tipleri, elemanları, ve çalışma prensipleri.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 029

Nükleer Enerji   

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Nükleer fiziğe giriş. Atomik yapı ve bağ enerjisi, Tabii radyoaktivite, Radyoaktif bozunma ve yarı ömür, Nötron–çekirdek etkileşimi ve nükleer reaksiyonlar, Füzyon ve fisyon reaksiyonları, reaksiyon enerjileri, Nükleer yakıtlar ve nükleer yakıt üretimi, Nötron çoğalması ve fisyon reaktörlerinin kritikliği, Nötronun yavaşlatılması ve kritik altı kontrol sistemleri.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 031

Güneş Enerjisi  ve Sistemleri  

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Temel tanımlar. Güneş enerjisi uygulamaları. Solar enerjinin direk enerji üretiminde kullanılışı. Dönüşümle depolanması. Temel bilgiler ve denklemler. Güneş geometrisi ve güneş radyasyonu. Değişik tip güneş kolektörleri ve kullanım alanları. Kolektör elemanları. Isı transferi. Kolektör ısıl hesapları. Güneşle su ısıtma sistemleri. Doğal dolaşımlı ve pompalı açık ve kapalı sistemler. Örnek proje. Güneş enerjisi ile soğutma sistemleri. Mekanik ve mekanik olmayan sistemler. Güneş enerjisinden faydalanılan diğer sistemler.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 033

Rüzgar Enerjisi ve Sistemleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Rüzgarın tanımı ve rüzgarın oluşumu. Rüzgar meteorolojisi. Rüzgar ölçüm teknikleri. Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve potansiyel belirleme metotları. Rüzgar enerjisinden faydalanma metotları. Rüzgar Türbinleri. Yatay eksenli ve Düşey eksenli rüzgar enerjisi sistemleri.  Rüzgar türbin aerodinamiği.  Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi. Bir mekanın elektrik enerjisi talebini rüzgar enerjisi ile ilgili karşılayacak proje hazırlama.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 035

Elektrik Makineleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Makine ilkelerine giriş, manyetik prensipler, manyetik eşdeğer devre, transformatörler, elektromekanik enerji dönüşümünde genel ilkeler, elektromekanik enerji dönüşümü, doğru akım makineleri, asenkron makineler, senkron makineler 

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 037

Simülasyon ve Analiz

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Enerji Sistemlerinin simülasyonu, simülasyon teknikleri, simülasyon prosesleri, simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi, çıktıların analizi ve yorumlanması.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 039

Endüstriyel Elektronik

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Elektromekanik devre elemanları ve elektromekanik kontrol devrelerinin incelenmesi. DC ve AC motorların hareket, hız ve yön kontrollerinin incelenmesi. Programlı kumanda devrelerinin elektromekanik ve elektronik kontrol tekniklerinin incelenmesi. Programlanabilir kontrol devre ve sistemlerinin (NC, PLD, PLC, CNC ve DNC) incelenmesi.

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 041

Tasarım ve Modelleme Teknikleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Sistemlerin tasarımı, tasarım ilkeleri, tasarım prosesleri, modelleme. Tasarım ve modelleme için kullanılan yazılımlar

Dersin Dönemi:

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 043

Girişimcilik-I

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Girişimcilik tanımı, Girişimci Kimdir, Girişimci olmaya başlama, Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, İş planı kavramı ve öğeleri, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 002

Kimyasal Enerji

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Kimyasal enerjiye giriş. Enerjinin kimyasal bileşiklerde hidrat veya oluşum ısısı olarak depolanması. Yüksek enerjili katı yakıtlar.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 006

İleri Nükleer Teknolojiler

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Nükleer reaktörlerin prensibi, reaktör tiplerinin sınıflandırılması, nükleer reaktörlerde kullanılan materyaller, nükleer yakıtın işlenmesi ve yakıt çevrimi, nükleer reaktör teorisi ve homojen reaktörler, nötron çoğalma katsayısı, bir grup nötron difüzyon teorisi. Heterojen reaktörlerde kritiklik denklemi, Termal difüzyon teorisi, Fermi çağ denklemi, Reaktörde kritik boyut kavramı hesabı, Geometrik akı bükümü, Kararsız Nükleer Reaktör, Reaktör kontrol sistemleri ve güvenliği, Reaktör zırhlanması ve reaktör kazaları.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 014

Rüzgar Türbini Aerodinamiği

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Aerodinamik kuvvetler ve momentler. Temel ilkeler ve denklemler. Akım tipleri. Potansiyel akım yaklaşımı. Bir boyutlu potansiyel akımlar. Kanat profili aerodinamiği. İki boyutlu potansiyel akımlar. 2-B panel yöntemleri. İnce profil teorisi, Sonlu kanat teorisi. 3-B sıkıştırılamaz akımlar, düşük Reynolds sayısı aerodinamiği, türbin aerodinamiği

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 020

Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Direk montajı yapmak, Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak, İzalatör ve diğer elemanların montajını yapmak, Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak, Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak, ENH oluşan arızaları gidermek, Güç Trafosu montajını yapmak, Ölçü Trafosu montajını yapmak, Bara sisteminin montajını yapmak, Ayırıcı montajını yapmak, Kesici montajını yapmak, Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek, Panoların ve Ölçüm  Sistemlerinin Bakımını Yapmak.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 030

Fosil Enerji Kaynakları   

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Fosil enerji kaynaklarına giriş. Petrol ve doğal gaz özellikleri, oluşumu ve elde edilme yöntemleri. Petrol ve türevlerinden yararlanma yolları. Kömür, linyit özellikleri, üretim teknikleri ve kullanım alanları. Yakma teknikleri. Bitkisel ve diğer biyolojik enerji kaynaklan. Yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinen ve bu grup doğrudan enerji kaynağı veya enerji kaynağı olacak şekilde dönüşüme tabi tutularak kullanılırlar. Metan, metanol ve etanol üretimi.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 032

Binalarda Enerji Sistemleri ve Tesisatı

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Isıtma ve iklimlendirme sistemleri. Sıhhi tesisat. Yangın tesisatı. Kalorifer tesisatı. Güvenlik tesisatı ve otomasyon.Binalarda Enerji Verimliliği.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 034

Jeotermal Enerji   

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Jeotermal enerjinin oluşumu ve jeotermal sistemlerin türleri. Jeotermal enerjinin aranması: jeotermal kuyu sondajı, sondaj sıvıları ve tamamlanması. Jeotermal üretim kuyularındaki ölçümler Jeotermal rezervuar mühendisliği. Jeotermal enerjinin çevreye etkileri. Jeotermal sularda mineral çökelmesi. Jeotermal enerjinin kullanımı, doğrudan ve dolaylı kullanım. Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi çevrimleri. Jeotermal enerjinin pazarlanması ve ekonomisi

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 036

Hidrojen Enerjisi ve Sistemleri    

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Hidrojenin elde edilişi, depolama ve kullanım teknolojileri. Yakıt Pili Sistemlerine Genel Bakış; Alkali Yakıt Pili. Ergimiş Karbonat Yakıt Pili, Katı Oksit Yakıt Pili ve Katı Polimer Yakıt Pillerinin İşletme Koşul ve Prensipleri, Tipik Hücre Malzemeleri, Hücre Konfigürasyonları, Uygulamaları ve Ekonomileri.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 038

Elektrik Tesisleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Üretim, iletim ve dağıtım tesisleri. Bir üretim tesisinin genel yapısı. İletim hatlarının elektriksel hesabı, nominal ve eşdeğer devreler. İletkenler. İzolatörler. İzolatörlerde potansiyel dağılımı. Direkler ve seçimi. Ayırıcılar, kesiciler. Kısa devre akımı ve özellikleri. Kısa devre akımına göre kesici hesabı ve seçimi. Baralar ve bara sistemleri. Ölçü transformatörleri. Topraklama.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 040

Programlanabilir Lojik Elemanlar

2

0

2

3

Ders İçeriği:

PLE. sembolik donanım tanımlama dillerine giriş. AND, OR lojik dizileri. İki seviyeli AND/OR dizileri. SPLD (simple programmable logic devices). PAL, GAL, PLA, CPLD (complex programmable logic devices). FPGA (field programmable gate array) ve devre tasarım örnekleri.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 042

Sıhhi Tesisat

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Sıhhi tesisatta kullanılan bütün sistemler. Şehir temiz su şebekesinden başlamak üzere su depoları,
hidroforlar, temiz su boru bağlantıları, termosifonlar, şofbenler, boylerler, sıcak su hazırlama sistemleri.
Bina pis su bağlantı sistemleri ve yağmur suyu bağlantı sistemleri gibi bina sıhhi tesisat sistemlerinin
tanıtımı ve bu sistemlerin değiştirme, yenileme, geliştirme, yeniden konfora uygun şekilde tasarlanması
ve bu sistemlere ait çap, kapasite ve güç hesaplarının yapılması.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 044

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği

2

0

2

3

Ders İçeriği:

İş Sağlığının Sosyal Boyutu / İşyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları Ve Belgeler / İşyerinde Meslek Hastalıklarını Oluşturan Fiziksel Ve Kimyasal Faktörler / SSK Mevzuatına Göre Sağlık Mevzuatı / işyerinde Ortak Sağlık Birimi / Gürültünün, Titreşimin Sağlığa Etkileri Ve Önlemleri / İşyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi / İş Ortamında Tozlar, Gazlar Ve Etkileri / İşyerinde Sağlık Açısından Hijyen Ve Temizlik / Gıda Endüstrisinde iş Hijyeni / Enerji Ve Ağırlık Kontrolü / Dengeli Beslenme /  Yaşam Boyu Spor. İş sağlığı ve emniyet yasaları, iş yeri kurulması, tertip ve tanzimi, değişik iş dallarında iş güvenliği tedbirleri.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 046

Halkla İlişkiler

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Halk ilişkilerinin teorik kaynaklarına, kapsam ve ilkelerine yönelik giriş. Araştırma problemleri, amaçların belirlenmesi, kitlelerin teşhis edilmesi, mesajların tasarımlanması, iletişim kanallarının seçimi ve tüm örgüt tiplerinin sonuçlarının değerlendirilmesi.

 

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 067

Güneş Enerjisi Uygulamaları

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Güneş enerjisi sistemlerinde enerji dengesi, güneş havuzu, güneş enerjili pişiriciler, güneş enerjisiyle kurutma, güneş enerjisiyle sera ısıtma, güneş enerjisiyle soğutma, güneş enerjisinden elektrik üretimi, güneş enerjisi depolama, güneş ışınımı yoğunlaştırıcı sistemler.

Dersin Dönemi:

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 068

Girişimcilik-II

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Girişimcilik ve İş, İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları, (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan). İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar. Küçük İşletmeler İdaresi, Girişimciler için iş etkisinin açıklanması, Büyüyen şirketleri yönetme.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 009

Rüzgar Enerjisi Meteorolojisi

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Meteoroloji, küresel rüzgarlar, yerel rüzgarlar, rüzgar oluşumu, rüzgar profilinin değişimi, rüzgar istatistiği, rüzgar türbülansı ve analizi, rüzgar atlası, rüzgar veri analizi, kısa süreli rüzgar tahmini.rüzgar ölçüm teknikleri.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 011

Buhar Kazanları

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Buhar kazanı ve su buharına ait ön bilgi. Buhar kazanlarının sınıflandırılması. Su buharı  çevrimleri. Yakıtlar ve yanma; yanmanın kontrolü. Buhar kazanlarının ısıl hesap yöntemi. Isıl verimin tayini; Ocak boyutlandırılması, Ocak sıcaklığının tayini. Taşınım yüzeylerinin boyutlandırılması. Yük kayıpları. Baca hesabı

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 013

Motorlu Taşıtlarda Yeni Teknolojiler

2

0

2

3

Ders İçeriği:

İçten yanmalı motorların genel tanıtılması, Alternatif yakıtlı taşıtlar, Doğalgaz ve LPG’li taşıtlar ve motor konstrüksiyonu, Emisyon karakteristikleri, Isıl verim, Yakıt ekonomisi, gürültü bakımından karşılaştırılması, Alkollerin motorlarda kullanımı. Benzin ve dizel motorlarında yakıt alkol kullanımı, motor ve yardımcı elemanların tanıtılması, Yakıt ekonomisi, ateşleme, emisyon kontrol sistemlerinin açıklanması. Güneş enerjisinin otomobillerde kullanımı. Hibrid tahrik sistemleri ve taşıtlarda kullanımı.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 015

Nükleer Hidrojen Üretimi

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Hidrojen Üretim Teknolojileri, Elektroliz, Yüksek Sıcaklık Elektrolizi, Termo-kimyasal İşlemler, Sülfür-Iyod Çevrimi, Buhar-Metan Yeniden Şekillendirilme, Buhar-Kömür Yeniden Şekillendirilme, Buhar-Biyokütle Yeniden Şekillendirilme, Termo-kimyasal su ayrımı, Fisyon Enerji Esaslı Hidrojen Üretim Sistemleri, Füzyon Enerji Esaslı Hidrojen Üretim Sistemleri.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 017

Termik Turbo Makinalar

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Gaz türbinlerine giriş. Kanat tasarımı. Gaz türbini performans analizi. Buhar türbinlerine ve elemanlarına giriş. Modern gaz-buhar türbini karma çevrimleri. Kazanlar. Bileşik ısı güç üretimi.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 019

Aydınlatma Tekniği

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Işık Üretim Teorileri. Göz,Gözün Duyarlığı ve Görme Çeşitleri. Yansıtma,Yutma ve Geçirme Olayları. Aydınlatma Terimleri ve Tanımları. Aydınlatma Çeşitleri. Armatürler ve Seçilme Esasları. İç Aydınlatma Hesapları, Anahtarlar ve Anahtar Tesisat Şekilleri. Merdiven Otomatı ve Tesisatı. İç Tesisatta Kompanzasyon ve Önemi.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 021

Isı Yalıtımı

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Genel yalıtım tanımları ve sınıflandırmalar; ısı, ses ve nem yalıtımları. Isı yalıtımında optimum yalıtım kalınlıklar. Isı yalıtım malzemeleri, sınıflandırılması ve teknik özellikleri. TS 825 ısı yalıtım standardı ve gerektirdiği kurallar. Isı yalıtım malzemelerin uygulama yerleri. Nem yalıtım malzemeleri ve kullanım yerleri. Ses ve gürültü. Gürültü miktarının hesabı ve şiddetinin ölçülmesi. Ses yalıtım maddeleri.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 023

Ekonomik Analiz Yöntemleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Yatırım nedir? Paranın Zaman değeri, Belirsizlik ve risk analizi, geri ödeme süresi, bugünki değer, gelecekteki değer, iç karlılık oranı, fayda/masraf oranı, net fayda/masraf oranı, projelerin ekonomik analizleri.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 047

Gaz Türbinleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Termodinamiğe Giriş, Mükemmel Gaz Kanunları, Boyle-Mariotte, Genel Gaz Denklemi, Teorik Çevrimler, Otto, Dizel ve Karma Çevrimi, Brayton Çevrimi, Tübin Motorları ve Çalışma Prensibi, Türbin Kısmı, Yanma Odası, Egzoz Kısmı, Ateşleme Sistemi, Yakıt Sistemi, Yağlama Sistemi

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 049

Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Hibrit ve elektrikli araçların tarihsel gelişimi. Hibrit ve elektrikli araçların enerji ve çevre açısından önemi. Hibrit araçlar ve temelleri. Elektrikli araçlar. Hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılan elektrikli makine çeşitleri ve özellikleri. Hibrit ve elektrikli araçlarda güç elektroniği. Güç elektroniği devrelerinde anahtarlama zamanlaması ve önemi. Hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılan pil yapıları ve pil yönetimi. Elektrikli araçlar için alternatif enerji kaynakları. Toplu taşımacılıkta elektrikli araçların kullanımı ve teknolojik gelişmeler

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 051

Mikroişlemciler

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Mikroişlemcilerin Yapısal Özellikleri. Mikroişlemci Temel Sinyalleri, Mikroişlemcilerin Gelişimi. PC Veriyolları, CPU Tasarım Mimarileri. Hafıza Birimi ve Hafıza Organizasyonu. Aritmetik Mantık Birimi, Saklayıcı ve Sayıcıların Genel Özellikleri. Kontrol Birimi, Giriş-Çıkış Birimleri. 8085 Mikroişlemci Ailesi, Yol Çevrimleri ve Zamanlama Diyagramlar. 8085 Mikroişlemci Komut Yapıları ve Sınıflandırılması. Temel Komutlar ve Programlama. Veri Transferi, Aritmetik ve Mantıksal Komutlarla Programlama. Döngü oluşturma, Sayma ve Gecikme İşlemleri. Yığın İşlemleri, Altyordamlar, Kod Dönüşümü, BCD Aritmetik. Mikrodenetleyicilere Genel Bakış.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 053

Korozyon ve Önlenmesi

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Korozyon olayının genel tanımı, korozyonun önemi, korozyonun oluşum ilkeleri, korozyon türleri, oksitlenme, pasiflik, çeşitli ortamlarda korozyon, sularda korozyon, deniz suyunda korozyon, zeminde korozyon, biyolojik korozyon, atmosferik korozyon, korozyonun önlenmesi, tasarım aşamasında alınabilecek önlemler, ortamın saldırganlığını giderici önlemler, yüzey kaplamaları ile koruma, katodik koruma, uygun malzeme seçimi ile koruma.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 055

Güç İletim Mekanizmaları

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Temel kavramlar, kademeli ve kademesiz mekanik dönüştürücüler, Planet mekanizmaları (uydulu  dönüştürücüler) ve moment bağıntıları, Wolf  diyagramı, Kutzbach hız ışını, konik uydulu  dönüştürücüler ve diferansiyel mekanizması, uydulu dönüştürücülerde güç ve verim, hidrokinematik dönüştürücüler, hidrostatik dönüştürücüler. Kam mekanizmaları.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 057

Isıtma - Havalandırma

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Isıtma tesisatı  tanımı ve  tasarımı  ile ilgili temel bilgiler.  Isıl konfor ve etki eden faktörler, ısıtma sistemleri ve  seçim kriterleri; Bireysel, merkezi ve bölge ısıtma sistemleri, Isı geçiş katsayıları, ısı yükü hesapları – TS 2163, Isı yalıtım projesi ve TS-825. Isıtma tesisatı elemanları ve hesapları; ısıtıcılar, boru çapları, pompalar, kazanlar,  genleşme kapları, brülörler, yakıt miktarı ve tankları, Havalandırma sistemleri hesap metotları, kanal hesapları, fan hesapları.

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 059

İklimlendirme

2

0

2

3

Ders İçeriği:

İklimlendirmenin tarihi, tanımı ve sınıflandırılması , Temel iklimlendirme sistemleri ,İklimlendirme bileşenleri ve sistem yapısı , İklimlendirmenin temel ve fiziksel özellikleri ,Havanın özellikleri ve nem ölçümü , Yapılarda ısı transferi , Hava dağıtım ilkeleri ve sistem , Sistemlerin denenmesi ve ölçümler

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 061

Yönetim ve Planlama

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Yönetim:Temel kavramlar, işletmeler için önemi , Yönetim kavramını benzer kavramlarla karşılaştırma , Yönetim Biliminin Gelişimi: Klasik, davranışsal, Modern yönetim yaklaşımları ve karşılaştırma, Yönetim sistemi: Özellikleri,İşletmeler için önemi, Planlama ve Karar Alma: Planlama süreci, Plan türleri, Yetki ve Güç kavramla, Yetki göçerimi , Denetim süreci ve özellikleri, Güncel yönetim teknik ve uygulamaları, Güncel yönetim teknik ve uygulamaları (devam), Örnek olay çalışması .

Dersin Dönemi:

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 063

Çevre Politikaları

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Çevre sorunları ve boyutları. Çevre hukukunun temel fonksiyonları. Çevre kirliliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve bugünkü çevre yasasının uluslararası boyutları. Çevre politikaları. Çevreci akımlar. Çevre yönetimi ve örgütlenmesi. Kalkınma planlarında çevre ile ilgili güncel tartışmalar.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 004

Deneysel Akışkanlar Dinamiği

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Basınç, sıcaklık ve hız ölçüm teknikleri. Daimi ve daimi olmayan basınç ölçümleri, basınç probları ve transduserleri, basınç ölçümlerinde hata. Isıl çiftler ile sıcaklık ölçümü. Sıcak-tel anemometresi ile hız ölçümü, Tek ve iki yönlü prob kalibrasyonu. LDV ile hız ölçümü. PIV ile hız ölçümü. Veri okuma ve sinyal işleme teknikleri.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 008

Yakıtlar ve Yanma

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Yanmanın tanıtımı ve uygulamaları, katı, sıvı, gaz yakacaklar, stokiyometresi ve yanmanın kontrolü, kimyasal termodinamik, standart yanma, baca gazi analizleri. Hava fazlalığı ve eksik hava ile yanma.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 010

Biyoyakıt Teknolojisi

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Temel kavramlar ve biyoyakıtlarla ilgili mevzuat ve politikalar. Biyoyakıtların güvenliği, ekonomik ve çevresel etkileri. Fosil kökenli yakıtların gözden geçirilmesi. Biyomastan biyoyakıt üretilmesi için kullanılan güncel teknolojiler ve işlemler. Biyoyakıt eldesi için kullanılan biyolojik ve termokimyasal yöntemler. Fermentasyon işlemleri ve alternatifleri. Biyoyakıt olarak biyodizel ve diğer yakıtlar. Dünyada ve ülkemizde biyoyakıt üretimi.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 012

Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Türkiye’nin Genel Enerji Durumu. Enerji verimliliği ve yönetimi kavramları. Enerji yönetim sisteminin altın unsurları; Enerji yönetim sisteminin oluşturulması; Buhar sistemlerinde ve buhar kazanlarında enerji verimliliği. Kojenerasyon ve trijenerasyon; elektrik sistemlerinde enerji verimliliği; Isı yalıtımı ve ekonomik analiz yöntemleri. Aydınlatmada Enerji Tasarrufu. Ekonomik Analiz Yöntemleri. Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı. Bileşik Isı-Güç Üretim Sistemleri.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 016

Doğal Gaz Sistemleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Doğal gaz özellikleri, üretimi ve taşınması. Doğalgazın diğer yakıtlarla karşılaştırılması ve rezervleri. Gaz akış denklemleri ve uygulamalar. Doğalgaz boru hatları, basınç düşürme ve ölçüm istasyonları. Doğal gaz santralleri. Doğalgaz brülörleri. Doğalgaz kazanları. Tesisat sızdırmazlık testleri. Doğal gaz yakma sistemleri. Sanayide ve konutlarda doğal gaz kullanımı. Konutlarda doğal gaz boru hesapları.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 018

Petrol Teknolojisi

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Petrol Teknolojisi; Petrolün Jeolojik Oluşumu, petrol Kuyuları, Ham Petrolün Karakteri ve Türleri, Petrol Ürünleri, Petrol Rafinerisi Prosesleri: Ham Petrolün Damıtılması, Termik ve Katalitik Kraking, Reforming Prosesleri, Polimerleştirme ve Alkillendirme Prosesleri, Hidrodesülfürizasyon Prosesleri, Solvent Ekstraksiyon Prosesleri, Absorpsiyon ve Adsorpsiyon Prosesleri, Kristallendirme Prosesi.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 022

Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Kalite ve çevre yönetimi kavramı ve kapsamı, kaliteyi artırma yöntemleri, verimliliği arttırma, işlem zamanlarını kısaltma, sürekli iyileştirme ve geliştirme, global çevre problemleri, çevre yönetimi araçları, kirlilik kontrol stratejileri, Türkiye’de çevresel problemler ve politikalar, ulusal ve uluslararası standardlar, çevre ve endüstri ilişkileri, çevre teknolojisindeki gelişmeler, Çevre Yönetim Sistemleri.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 024

Enerji Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Enerji sistemleri tasarımına giriş. Termodinamik modelleme, tasarım analizi. Isı transferi modelleme, tasarım analizi. Isı Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı. Ekserji Analizi. Termodinamik Verimlilikleri Değerlendirme ve Geliştirme Kuralları. Isı ve akışkan akımı uygulamaları. Termodinamik, ısı ve akışkan akımı uygulamaları. Ekonomik analiz. Termoekonomik analiz. Termoekonomik optimizasyon.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 026

Kömür Teknolojisi

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Kömürün önemi, Türkiye’de ve Dünyada Kömür Rezervleri, Kömürlerin Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özellikleri, Kömürlerin Sınıflandırılması, Kömür Hazırlama Teknolojisi, Kömür Yıkama Yöntemleri, Kömürün Petrografisi, Kömürden Örnek Alma, Kömürün Susuzlaştırılması, Kömürün Kükürdünün Giderilmesi, Akışkan Yatak ve Kömürün Yakılması, Kömür ve Su Karışımları, Kömürün Briketlenmesi, Karbonizasyon ve Koklaştırma, Sıvılaştırma, Gazlaştırma, Kömürün Çevre İlişkileri, Kömür Ocaklarında Çevre Düzenlemesi, Kömür Kaynaklı Hava Kirliliği, Kömürün Tüketim Alanları, Kömür Ticareti, Karbon İçeren Diğer Önemli Enerji Kaynakları, Turba, Bitümli Şist, Asfaltit, Petrokok.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 028

Tesis Planlama

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Tesis planlamanın tanımı ve amacı. Tesis yeri seçimi, yer seçimi kararını etkileyen faktörler, kuruluş yeri saptama yöntemleri. Tesis yerleşiminde temel adımlar. Ürün tipi yerleşim. Sıralı süreç tipi yerleşim. Süreç tipi yerleşim.  Malzeme taşıma sistemleri. Depolama. Montaj hattı dengeleme.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 050

Yüksek Gerilim Tekniği

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Elektrik ve elektromanyetik alanlar teorisine kısa bir bakış. Yüksek gerilimlerin üretilmesi ve ölçülmesi. Elektrostatik alanlar ve alan zorlamalarının kontrolü. Gazlarda elektriksel delinme. Katı ve akışkan biyoelektriklerde delinme. Dayanıklı yalıtım test teknikleri. Aşırı gerilimler, test yöntemleri ve izolasyon koordinasyonu. Dış izolasyonların tasarımı ve testi. Yüksek gerilim devre elemanları: transformatörler, kesiciler, ayırıcılar ve parafudrlar. Yüksek gerilim tesislerinde topraklama.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 052

Absorbsiyonlu Enerji Sistemleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Absorbsiyon nedir? Absorbsiyonlu sistemler, absorbsiyonlu ısıtma sistemleri, absorbsiyonlu soğutma sistemleri, yenilebilir enerji sistemlerinde absorbsiyonlu sistem kullanımı.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 054

Robotiğe Giriş

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Robotlar hakkında genel bilgi (Robot nedir, değişik robot tipleri, v.s.), Hareket kontrol sistemi, Konum ölçme, Robot kinematiği ve homojen dönüşüm matrisleri, Denavit-Hartenberg gösterimi, Robot statiği ve dinamiği, Robot kontrolü, Robot programlaması, İş-zaman diyagramları, Robot tasarımının temelleri, Robotların ekonomik analizi, Robotlarda özel konular (Görme, duyma, vs.)

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 056

Hidrolik Makinalar  

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Güç, düşü ve verim tanımları. Benzerlik, özgül hız. Pompalar; pistonlu ve santrifüj pompalar. Santrifüj  pompaların hesabı, konstrüksiyonları ve karakteristikleri. Su türbinleri, Pelton türbinleri, özel tip tesir ve aksi tesir türbinleri, Francis, Uskur ve Kaplan türbinleri. 

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 058

Kaynak Teknolojisi

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Ekleme metotları. Sıvı ve katı fazlarda kaynak işlemi, oksijen gaz kaynağı, ark kaynağı, elektrik direnç kaynağı, optik kaynak işlemi, lehimleme, kaynak ile kaplama ve kesme. Kaynak metalürjisi, yapıştırıcılar.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 060

Modern Kontrol Teknikleri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Kontrol sistemlerinin zaman domeni cevaplarının analizi. Sistem cevabında kutup ve sıfırların etkileri, sürekli durum hataları. Sistemlerin frekans tanım bölgesi analizleri, kararlılık kriterleri. Kontrol sistemlerinin tasarım kriterleri, kullanılan yöntemlerin tanıtımı. Kontrol sistemlerinin tasarımı, kontrolör tipleri ve tasarımları. Durum geribeslemeli kontrol. İntegral kontrollü durum geribesleme. Gözlemci tasarımı. Dayanıklı kontrol sistemleri.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 062

Mühendislikte İnsan İlişkileri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Yöneticilik yapacak mühendislerin sorumlu olduğu işletme içi ve işletme dışı insanlarla olan ilişkisini sağlıklı bir biçimde götürmesinin yol ve yöntemleri, yönetimin tanımı, insan ve insanın özellikleri ve elde etme ve etkileme yolları, iletişim, toplkantı yönetim teknikleri, motivasyon, örgütsel çatışma ve çözüm, stres ve çözüm yolları.

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 064

İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Küresel dengeler, İklim değişikliği ve Küresel ısınma kavramları, İklim değişikliğinin nedenleri, Sera gazları ve sera etkisi, Taşkın ve kuraklık, İklim değişikliği ve ekosistemler üzerindeki etkileri, İklim değişikliği ve su yönetimi, İklim değişikliği ve Türkiye, İklim değişikliğinin önlenmesine yönelik tedbirler, İklim değişikliğine uyum, Uluslararası protokoller

Dersin Dönemi:

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ESMS 066

Çelik Yapılar

2

0

2

3

Ders İçeriği:

Çelik yapı elemanları, Çelik Yapı Elemanlarının Boyutlandırılması, Çelik Yapı Birleşim Elemanlarının Hesaplanması, Hadde mamulleri, profiller, lamalar, levhalar, yükler ve yükleme halleri, Birleştirme elemanları, perçinli, bulonlu, kaynaklı bileşimler; çekme çubukları, basınç çubukları, çok parçalı basınç çubukları