Lisans Bilgi Paketi

Kazanılan Derece: Enerji Sistemleri Mühendisi

Derece Seviyesi: Lisans Seviyesi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lise diplomasına sahip adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak, yerleştirilir. Öğrenci olma hakkı kazanan aday, üniversite tarafından ilan edilen süre içerisinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.

Önceki Öğrenimin Tanınması: Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenimlerin tanınması, dikey ve yatay (üniversite içi ve üniversiteler arası) geçişler, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılmaktadır. Öğrencilere önceki öğrenim programlarında aldıkları derslerle ilgili akademik dönem başında muafiyet değerlendirmesi ve/veya sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığı düşünülen öğrenciler veya yapılan sınavlarda başarı sağlayan öğrenciler ders programının ilk dört yarıyılında ilgili derslerden muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Bir öğrencinin Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olabilmesi için toplam öğrenim süresinde 240 AKTS''lik ders alması (Stajlar ve bitirme ödevi dahil), bu derslerden başarılı olması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili: "Üniversite değil meslek seçin". İŞKUR'un yapmış olduğu en gözde meslekler anketine göre Enerji Sistemleri Mühendisliği en popüler meslek olarak belirlenmiştir. Enerji, üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır. Bir taraftan bu kaynakların verimli kullanımında iyileştirme, diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan hidrolik, güneş, rüzgâr, biyokütle gibi tükenmez kaynaklardan enerji üretimi önem kazanmıştır. Enerji üretimindeki yetersizlik, hidrojen gibi bu güne kadar kullanılmamış kaynakların da devreye girebilmesi için yeni araştırmaların önünü açmıştır. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan ülkemizde sanayileşme giderek artmakta, bunun beraberinde gelişmişliğin de bir ölçüsü olan kişi başına enerji tüketim miktarının da artması enerjinin önemini ortaya koymaktadır. Türkiye açısından bakıldığında enerji sektörüne yapılacak yatırımların çok elzem olduğu hemen görülmektedir. Ayrıca Türkiye’yi bir enerji koridoru haline getiren projeler gündemdedir. Yapım ya da tasarım aşamalarında olan projelerle Türkiye, kuzeyden güneye, doğudan batıya petrol ve doğal gaz borularıyla, elektrik iletim şebekesiyle donatılacaktır. Türkiye, mevcut jeostratejik konumunun etkin bir biçimde kullanılmasıyla, enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında enerji koridoru durumuna gelmiştir. Bu durum ülkemizin bir enerji merkezi olmasını sağlayacaktır. Bu olgu, tek başına, ülkemizde enerjiyi sürekli olarak gündemin en önemli maddelerinden biri yapmaya yeterlidir. Bu kaynakların çok daha verimli olarak kullanılabilmeleri, Enerji Sistemleri Mühendisliğine olan talebi açıkça göstermektedir. Dünya ve özellikle de ülkemiz için bugün ve gelecekte her zaman önemini koruyacak olan, enerji ve enerjinin etkin kullanımı ile ilgili olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümümüzün amaçlarından bazıları şunlardır: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak. Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını uygulamalı olarak kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamak. Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgâr, hidrojen ve hidrolik enerjisi) kullanılacağı alanları tespit etmek. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmak. Konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmak. Enerji sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olmak. Mevcut enerji kaynaklarını ve üretim yerlerinin çevreye olumsuz etkilerini araştırmak ve gidermek üzerine çalışmalar yapmak. Türkiye'nin enerji potansiyeli üzerine çalışmalar yapmak. Enerjinin kullanıldığı her yerde ihtiyaç duyulan nitelikte mühendis yetiştirmek. Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak. Yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda ileri teknoloji laboratuvarlar kurulmuş ve kurulmaya devam edilmektedir. Günümüzün en önemli konularından hidrojen teknolojisi, yenilenebilir enerji teknolojileri, rüzgâr türbini ve güneş kolektörleri ile insansız hava araçları üzerine araştırmalar yapmak üzere Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı, Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı, Elektrik ve Elektronik Devreler Laboratuvarı ve Rüzgâr Laboratuvarı kurulmuştur. Yakıt pili test sistemi, PEM ve SOFC test aparatı, yakıt pili test fırını, hidrojen jeneratörü gibi ileri teknoloji test cihazları bulunan Hidrojen Teknolojileri laboratuvarında şu an Sanayi Bakanlığı SAN-TEZ ve TÜBİTAK projesi yürütülmektedir. 50x50 m2 test odalı maksimum 45 m/s hıza sahip rüzgâr tüneli (bu büyüklükte Türkiye’de sayılı rüzgâr tüneli bulunmaktadır) duman üretici sistemi, sıcak-tel anemometresi ve kuvvet ölçüm sistemi gibi ileri teknoloji sistemleri bulunan Rüzgâr Laboratuvarında ise insansız hava araçları ve rüzgâr türbinleri üzerindeki akışı iyileştirmek için akışa ses dalgaları gönderme konusunda Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yöntem ile TÜBİTAK projesi yürütülmektedir. Bölüm eğitim öğretiminin yürütülebilmesi için akademik ve fiziki alt yapı oldukça güçlüdür. Bölümümüzde ulusal ve uluslar arası birçok yayına sahip, bilgi birikimli, yurtdışı deneyimli, proje deneyimleri olan, alanlarında çeşitli ödüllere sahip öğretim üyeleri mevcuttur. Mevcut laboratuvarlara ilave olarak, ileride ayrıca alt yapının gelişmesi ve öğrencilerin uygulamalı olarak daha iyi yetiştirilmesine katkı sağlayacak uygulamalı eğitim ve araştırma merkezlerinin kurulması planlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Etik değerler ve kalite bilinci çerçevesinde ulusal ve uluslararası taleplere cevap verecek nitelikte mühendisler yetiştirmek.

2- Endüstride ve araştırma kuruluşlarında, uygulama ve araştırma alanında kariyer hedeflerine uygun planlama yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek.

3- Küresel boyutta bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, etkin iletişim kurma becerisi kazanmış mühendisler yetiştirmektir.

4- - Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

5- Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi

6- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi

7- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

8- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

9- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

10- Etkin iletişim kurma becerisi

11- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

12- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

13- Çağın sorunları hakkında bilgi

14- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

15- Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilecek temel alt yapıya sahip mühendis

16- Ulusal ve uluslararası taleplere uygun olarak uygulanabilir teknolojiler geliştiren mühendislik yeteneği

17- Mevcut ürün ve teknolojilerin her türlü verimliliğini geliştirici özgün fikirler geliştirme ve uygulama 

Örnekleriyle Mezunların Mesleki Profilleri
Mert Taş, Araştırma Görevlisi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi

Yunus Kurt, Enerji Sistemleri Mühendisi ve Güneş Enerjisi Şantiye Şefi, Europower Enerji

Gonca Görmez, Enerji Sistemleri Mühendisi, Mektes Energy

Mehmet Fuat Aykanat, Mühendis, SurEnerji

Üst Derece Programlarına Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme: Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler, "Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde belirlenen esaslara uyularak yapılır.

Mezuniyet Koşulları: Bir öğrencinin Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olabilmesi için toplam öğrenim süresinde 240 AKTS''''lik ders alması (Stajlar ve bitirme ödevi dahil), bu derslerden başarılı olması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.

Eğitim Tarzı: Her ders için belirlenen saatlerde teorik ve/veya pratik ders işlenir. Öğrenciler mezuniyet için en az 2 staj yapar ve birer Tasarım-Uygulama ve Bitirme tezi hazırlar. Bir öğrencinin Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olabilmesi için toplam öğrenim süresinde 240 AKTS'lik ders alması (stajlar ve bitirme ödevi dahil), bu derslerden başarılı olması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.

Bölüm Başkanı: PROF. DR. HÜSEYİN YAPICI